Kredyt a pożyczka – czym się różnią, a w czym są podobne

Kredyt i pożyczka są pojęciami, które często występują zamiennie. Jest to jednak błąd, bowiem nie są one tożsame, mimo iż ich istotą jest zaciągniecie długu. Co zatem je różni?

Kredyt

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest to, że kredyt jest pojęciem zarezerwowanym wyłącznie dla banków, co wynika z art. 5 Ustawy Prawo bankowe. Udzielanie kredytów zostało tam określone mianem „czynności bankowej”, co pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych oraz ekonomicznych.

Bank, przez umowę kredytu zobowiązuje się oddać do czasowej dyspozycji określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać przeznaczony kredyt zgodnie z celem i warunkami określonymi w umowie oraz do jego zwrotu razem z odsetkami w ustalonych terminach i do zapłacenia prowizji od udzielanego kredytu. Kredyty przyznawane są tym osobom fizycznym czy też firmom, które posiadają zdolność kredytową, tj. zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie wynikającym z umowy. Oznacza to, że kredyt będzie przyznany tylko wówczas, kiedy instytucja finansowa pomyślnie zweryfikuje naszą zdolność kredytową, czyli sprawdzi, że posiadamy realną możliwość comiesięcznej spłaty rat. Ocenie zdolności kredytowej poddane są:

  • płynność płatnicza, tj. terminowe wywiązywanie się z zapadających terminów płatności zobowiązania;
  • efektywność finansowa, zapewniająca wystarczalność zysku netto na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i jego rozwoju;
  • sytuacja majątkowa potencjalnego kredytobiorcy (płynność składników posiadanego majątku) i źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (kapitały własne i obce).

Istotnym warunkiem przyznania kredytu, poza zdolnością kredytową, jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Przez zabezpieczenie kredytu, bank rozumie dobrowolne, skuteczne prawnie zobowiązania (oświadczenia woli) kredytobiorców, zawierające stwierdzenie, że jeśli kredytobiorca nie wypełni zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, to zgadza się na użycie określonych środków finansowych, przedmiotów lub praw tych osób, celem zaspokojenia zobowiązań. Z uwagi na charakter tych zobowiązań, nazywane są one zabezpieczeniami prawnymi. Takim zabezpieczeniem, może być na przykład mieszkanie przyszłego kredytobiorcy.

Zabezpieczenia prawne należą do obligatoryjnych elementów umowy kredytowej. Umowa ta, zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowego, powinna być zawarta w formie pisemnej. Określa ona w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania oraz warunki jego zmiany oraz cel, na jaki kredyt zostaje zaciągnięty.

Pożyczka

O ile kwestie związane z kredytem uregulowane zostały w Ustawie Prawo bankowe, to pożyczka regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Tak naprawdę pojęcie pożyczki jest pojęciem dużo szerszym, a udzielającym pożyczkę może być zarówno instytucja, jak i osoba fizyczna pod warunkiem, że pożyczane pieniądze nie należą do osób trzecich.

Zasady, na jakich może zostać przyznana pożyczka (w tym pożyczka online), są różne i mniej restrykcyjne niż w przypadku kredytu. Dla niskich kwot pożyczki nie jest nawet wymagane zawarcie umowy. Kodeks cywilny dopiero dla pożyczek przekraczających tysiąc zastrzega określoną formę dla celów dowodowych. Mowa tu o formie dokumentowej, wprowadzonej od 08 września 2016 r. zmianami w art. 720 par. 2 k.c. Jest to nowy rodzaj formy szczególnej, przewidziany dla czynności prawnych (w tym umów). Do zachowania formy dokumentowej wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w taki sposób, aby było możliwe ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem tym jest nie tylko pismo z podpisem stron, ale również informacja zapisana na nośniku innym niż papier pod warunkiem, że będzie umożliwiał on zachowanie i odtworzenie tej informacji.

Dokumentem może być zatem nap. email czy SMS.

Wśród pożyczek warto wyróżnić taki produkt, jak pożyczka online. Musimy bowiem pamiętać, że decydując się na pożyczkę za pośrednictwem telefonu, sms-a czy Internet, zawieramy umowę na odległość. Oznacza to, że możemy od niej odstąpić na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, jeżeli jest to termin późniejszy. Po wyborze danej oferty pożyczki, możemy zapoznać się z procesem przyznania pożyczki – zwykle rozpoczyna się on ze wskazania sumy, okresu spłaty oraz podania danych osobowych. Rozpoczynamy tym samym rejestrację, która zostanie zakończona po weryfikacji tożsamości. Niewątpliwą zaletą produktu takiego, jak pożyczka online, jest możliwość złożenia wniosku o pożyczkę według swoich preferencji oraz bez wychodzenia w domu i bez dodatkowych kosztów.

Kredyt a pożyczka – porównanie

Prawo udzielania

Kredyt: Banki, SKOK

Pożyczka: Instytucja lub osoba fizyczna o ile dysponuje odpowiednimi środkami (warunek: pożyczkodawca jest właścicielem pożyczanych pieniędzy)

Przeznaczenie

Kredyt: Ściśle określone w umowie kredytowej

Pożyczka: Dowolny cel

Termin zwrotu/spłaty

Kredyt: Zawsze określony

Pożyczka: Nie musi być określony.

Regulacje prawne

Kredyt: Ustawa Prawo Bankowe

Pożyczka: Kodeks Cywilny

Rodzaj umowy

Kredyt: W formie pisemnej z określonymi prawem elementami

Pożyczka: forma dowolna, jednak ze względów dowodowych w przypadku kwoty powyżej 1000 zł wymagana forma dokumentowa

Własność przekazanego kapitału

Kredyt:  Przekazany kapitał jest oddany do czasowej dyspozycji kredytobiorcy, lecz nie jest on jego własnością

Pożyczka: Przekazany kapitał staje się własnością pożyczkobiorcy

Koszty udzielenia

Kredyt: Zróżnicowane, najczęściej: prowizja plus oprocentowanie naliczone od wysokości udzielonego kredytu

Pożyczka: Nie zawsze występuje, jednak zwykle liczone jest oprocentowanie oraz prowizja

Leave a Comment

(0 Comments)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *